พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

Events at this location

ไม่มีกิจกรรม

X