เช็คอินแบบกลุ่มเรียบร้อยแล้ว
ลำดับ ชื่อผู้เข้าร่วม อีเมล์ โทรศัพท์ ชื่องาน สถานที่ เวลา เช็คอิน