นโยบายทางธุรกิจ

 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อสินค้า

ท่านรับทราบและยอมรับว่า เว็บไซต์ happyevent.live มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ท่านสามารถเข้าถึงตั๋วกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเท่านั้น
เว็บไซต์ happyevent.live ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท โลจิคสเปซ จำกัด มิได้เป็นผู้จัดงาน ผู้ขายสินค้า หรือผู้ดำเนินการ
ใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมหรือสินค้าที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์แต่ประการใด ดังนั้น เมื่อท่านสั่งซื้อตั๋วกิจกรรมผ่านเว็บไซต์นี้
ถือว่าท่านได้ให้ความตกลงเกี่ยวกับการซื้อสินค้าดังต่อไปนี้แล้ว

การสั่งซื้อสินค้า

 • บริษัท ฯ และเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวกลางในการจำหน่ายตั๋วกิจกรรมต่างๆจาก ผู้จัดงาน (“ผู้จัด”) และรับชำระแทนผู้จัดเท่านั้น ดังนั้น การสั่งซื้อสินค้าของท่านผ่านเว็บไซต์ จึงถือเป็นการซื้อสินค้าจากผู้จัด
 • การสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับการยืนยันผ่านเว็บไซต์ว่าเป็นธุรกรรมที่ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ซึ่งหมายรวมถึงการที่ท่านได้ชำระค่าสินค้า รวมตลอดถึงค่าบริการที่เกี่ยวข้องแก่ทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน หรือยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว แม้เป็นการทำธุรกรรมจากความผิดพลาดของผู้ใช้งานเว็บไซต์ก็ตาม
  ทั้งนี้ แม้บริษัทฯ จะมีการยืนยันการทำธุรกรรมหลายช่องทาง เช่น การยืนยันผ่านเว็บไซต์ หรือทางอีเมล เป็นต้น บริษัทฯ ให้ถือว่าการทำธุรกรรมจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการยืนยันผ่านเว็บไซต์เท่านั้น
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการกำหนดราคาสินค้าในทุกกรณี ผู้จัดจะเป็นผู้กำหนดราคาสินค้า ส่วนลด หรือ โปรโมชั่นต่าง ๆ (หากมี)
 • บริษัทไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดจำนวนสินค้าที่จะจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ในทุกกรณี นอกจากนั้น ในบางกรณี ผู้จัดอาจจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าผ่านหลายช่องทางซึ่งรวมถึงเว็บไซต์นี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถยืนยันจำนวนสินค้าที่แน่นอนที่สามารถจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ได้ การระบุจำนวนสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ เป็นการระบุจำนวนตามที่ผู้จัดกำหนดมาเท่านั้น

วิธีการชำระเงิน

 • ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้าตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดทางเว็บไซต์
 • การชำระเงินของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากทางเว็บไซต์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น

 

 

 

ค่าบริการ

 • ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการสั่งซื้อสินค้าในลักษณะใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ บริษัทฯ มีสิทธิคิดค่าบริการในการดำเนินการตามจำนวนที่ระบุสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ละกิจกรรม
 • ค่าบริการในการดำเนินการจะไม่มีการคืนในทุกกรณี

การจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งสินค้าในรูปแบบ e-ticket ผ่านทางอีเมลของผู้ใช้บริการ
 • ระยะเวลาในการได้รับ e-ticket ทางอีเมล ในกรณีที่กิจกรรมนั้นไม่มีค่าสมัคร จะได้รับทันทีที่ลงทะเบียนสำเร็จ
  ในกรณีที่กิจกรรมนั้นมีค่าสมัคร จะได้รับหลังจากลงทะเบียนและชำระเงินสำเร็จ
 • กรณีที่ไม่ได้รับ e-ticket สามารถแจ้งปัญหาได้ที่อีเมล admin@logicspace.co.th

การเลื่อนหรือยกเลิกกิจกรรม

 • ท่านยอมรับว่ากิจกรรมต่าง ๆ อาจถูกยกเลิกหรือเลื่อนเวลาได้ ซึ่งการยกเลิกหรือเลื่อนนั้น เป็นการพิจารณาจากผู้จัดเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนในการพิจารณาแต่ประการใด
 • หากมีการยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรม โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารจากผู้จัดโดยตรง โดยที่บริษัทฯ อาจจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์แล้วแต่กรณี

การคืนเงินค่าราคาสินค้า

 • กรณีที่กิจกรรมถูกยกเลิกหรือเลื่อนเวลา และท่านมีสิทธิได้รับการคืนเงินค่าสินค้า ท่านตกลงเรียกให้ผู้จัดชำระเงินคืนได้โดยตรงเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ กำหนดเป็นกรณีเฉพาะว่าท่านสามารถได้รับเงินคืนผ่านเว็บไซต์สำหรับกิจกรรมนั้นเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการเลื่อนหรือยกเลิกกิจกรรมโดยผู้จัดในทุกกรณี

ความรับผิดชอบในลักษณะของสินค้า

 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในทุกกรณี หากท่านพบว่าลักษณะของสินค้า หรือกิจกรรมไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อ ท่านตกลงเรียกร้องจากผู้จัดโดยตรง และสละสิทธิในการเรียกร้องใดๆ ที่มีต่อบริษัทฯ ทั้งสิ้น